+46 40-15 50 60 info@sweja.se

SWEJA – Uppförandekod

SWEJA levererar förpackningsmaterial till många olika branscher. Det ställer höga krav på ansvarsfullt företagande och ansvarstagande medarbetare. I denna Uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

Grunden till vårt sätt att vara finns i våra värderingar
SWEJA är ett värderingsstyrt företag där målet är att alla medarbetare ska fatta beslut och agera i enlighet med SWEJA:s gemensamma värderingar. SWEJA förväntar sig att alla affärspartners också följer dessa värderingar.

Ärlighet
– Vi är ärliga mot oss själva och våra kunder och leverantörer
– Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
– Vi säkerställer att våra kunder och leverantörer alltid kan lita på SWEJA

Respekt
– Vi värdesätter mångfald och behandlar andra respektfullt
– Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och står bakom fattade beslut
– Vi använder alla resurser med omsorg

Tillit
– Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör vad vi sägerVi har mod att vara rättframma och tydliga
– Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter en hög standard på kvalitet, etik och hållbarhet

Framåtanda
– Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi
– Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt
– Vi driver utvecklingen tillsammans med våra kunder och leverantörer

Affärsprinciper
SWEJA:s kunder ska se SWEJA som ett pålitligt och hederligt företag som alltid lever upp till sina åtaganden. SWEJA strävar efter långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kundvärde samt trygg och utvecklande arbetsplats.

Vår Uppförandekod ska alltid kommuniceras som en naturlig del i samverkan med partners.

Lagar, föreskrifter och internationella konventioner
Ett grundkrav är att vi följer lagar och internationella konventioner. Vi respekterar och följer konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal och säkerhetskrav eller andra bestämmelser som sätter ramar för vår verksamhet.

Avtal
SWEJA visar ärlighet och öppenhet i samspelet med affärspartners. Vi lever upp till gjorda åtaganden. Ingångna avtal gäller. Våra affärspartners ska känna att de är en viktig förutsättning för att den gemensamma affären blir så framgångsrik som möjligt.

Konkurrensfrågor och intressekonflikter
SWEJA tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

SWEJA:s medarbetare har skyldighet att informera sin chef om all affärsverksamhet som medarbetaren bedriver utanför SWEJA.

Medarbetare får inte utföra arbete eller indirekt driva ekonomisk verksamhet för organisation som konkurrerar med/eller gör affärer med SWEJA.

SWEJA:s medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter som kan leda till intressekonflikter alternativt för egen vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta inkluderar att ge eller ta emot personliga gåvor eller tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå, eller delta i representation utöver normal affärsverksamhet. Det innefattar också att inte begära eller avge någon form av löften i samband med gåvor.

SWEJA tar inte partipolitisk ställning men medarbetarna uppmuntras att engagera sig i samhällsfrågor, dock med hänsyn till normala jävsregler.

Mänskliga rättigheter och arbetsprinciper
SWEJA stöder och respekterar internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

SWEJA verkar för mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma möjligheter ska gälla för alla oavsett etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politisk åsikt, nationalitet eller socialt ursprung.

SWEJA accepterar inte någon form av mental eller fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskriminering i anställning eller arbete, mobbning på arbetsplatsen, sexuella eller andra former av trakasserier, tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.

SWEJA värdesätter hälsosam balans mellan arbete och fritid och arbetar aktivt för att medarbetarna ska kunna uppnå detta.

Vi arbetar efter en nollvision för arbetsrelaterade olyckor och personskador.

Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd ska respekteras och följas. Lön och annan ersättning ska minst uppfylla nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad standard för branschen.

Barnarbete får ej förekomma. Anställda ska ha fyllt 18 år.

Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt respekteras. Arbetstagares representanter ska ges möjlighet att kunna fullgöra sina uppdrag.

 

Kontakta oss

AB SWEJA

Postadress:
Box 60006
216 10 Malmö

Besöksadress:
Schaktugnsgatan 4-6
216 16 Limhamn

Telefon: + 46 40-15 50 60
Fax: + 46 40-15 50 63
info@sweja.se

Orgnr: SE556195923901